Polityka prywatności

 1. Definicje

  1. Administrator Danych – oznacza „administratora” w rozumieniu art. 4 p. 7) RODO tj. osobę, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

  2. Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez NatuCare po dokonaniu rejestracji w Serwisie, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

  3. NatuCare - Natu Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 981162; NIP: 5273010336, REGON: 522565778;

  4. Regulamin – regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, w tym Sklepu;

  5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  6. Serwis – portal internetowy prowadzony przez NatuCare pod adresem https://natu.care;

  7. Sklep – sklep internetowy NatuCare znajdujący się w Serwisie;

  8. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w szczególności w celu dokonywania zakupu Produktów.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis, w tym Sklep Internetowy, plików typu cookie.

  2. Administratorem Danych Użytkowników jest NatuCare. Z NatuCare można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@natu.care lub pisemnie pod adresem: Natu Care Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

  3. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania. 

 3. Zasady przetwarzania danych osobowych 

  1. NatuCare stosuje wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

  2. Przekazanie przez Użytkownika danych osobowych, w tym w celu korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez NatuCare lub dokonywania zakupu w Sklepie, jest dobrowolne ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia Konta oraz złożenia i realizacji zamówień.

 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

  Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez NatuCare w następujących celach:

   1. prowadzenie Konta i dostarczanie innych usług świadczonych drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy);

   2. realizacja zamówień w Sklepie internetowym (podstawa prawna przetwarzania w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy);

   3. marketing bezpośredni własnych usług i produktów (podstawa prawna przetwarzania w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych);

   4. w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika - marketing bezpośredni usług i produktów osób trzecich (podstawa prawna przetwarzania w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda Użytkownika);

   5. udzielenie odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez chat online itp. (podstawa prawna przetwarzania w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych);

   6. prowadzenie badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk (podstawa prawna przetwarzania w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych);

   7. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych).

 5. Okres przechowywania danych osobowych 

  1. Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujący okres:

   1. dane dotyczące świadczenia usług elektronicznych - przez okres świadczenia danej usługi, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń albo wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

   2. dane związane z realizacją zamówień - przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń albo wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

   3. dane przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika – przez okres na który została udzielona zgoda lub – w braku oznaczenia takiego okresu - do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody;

   4. dane przetwarzane w związku z udzielaniem odpowiedzi Użytkownikom na kontakt mailowy, telefoniczny lub wiadomość przesłaną poprzez chat online itp. – przez okres jednego roku.

 6. Kategorie danych osobowych 

  1. Zakres danych Użytkowników, które NatuCare może zbierać, przetwarza i przechowywać jest następujący:

   1. w związku z prowadzeniem Konta: imię, nazwisko, pseudonim, adres e-mail oraz pozostałe dane związane z Kontem Użytkownika, w tym liczba punktów lojalnościowych, historia zakupów, informacja o uczestniczeniu w promocjach i konkursach oraz ewentualne treści i materiały przesłane przez Użytkownika;

   2. w związku ze świadczenie usługi Newslettera: adres e-mail;

   3. w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również firma i NIP oraz inne dane wytworzono w związku z realizacją zamówienia;

   4. w związku z kontaktem mailowym, telefonicznym lub poprzez chat online: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu.

  2. W pozostałym zakresie NatuCare przetwarza wyłącznie dane niezbędne do realizacji danego celu.

  3. Podczas korzystania z Serwisu NatuCare zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 7. Pliki cookies 

  1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym Użytkowników.

  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

   1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości stron;

   2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   3. utrzymanie sesji Użytkownika w Sklepie, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Serwisu.

  4. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na urządzeniach Użytkownika. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

  5. Serwis korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Serwisie stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google Ireland Limited (Google Analytics, Google Ads, Google Search Console) oraz Facebook Ireland Limited (Facebook Pixel), Shopify. Ta strona internetowa wykorzystuje także dodatkowe funkcje Google Analytics (Funkcje Reklamowe Google Analytics). Możesz to zmienić nie tylko poprzez wyżej wspomniane odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, ale również poprzez ustawienia preferencji reklam Google. Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. 

 8. Udostępnianie danych

  1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom, które świadczą na rzecz NatuCare usługi i w związku z tym mogą przetwarzać dane Użytkowników w imieniu NatuCare (tzw. podmioty przetwarzające) jak na przykład dostawcy usług:

   1. hostingowych;

   2. informatycznych;

   3. pocztowych, spedycyjnych i kurierskich;

   4. płatności elektronicznych;

   5. księgowych;

   6. marketingowych.

  2. Podmioty te nie będą przetwarzały danych Użytkowników na swoje potrzeby lub wykorzystywały dla własnych celów.

  3. Podmioty świadczące usługi dla NatuCare mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 9. Uprawnienia Użytkowników 

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

  2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

  3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  4. W zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od NatuCare danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu Administratorowi Danych.

  5. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.