☀️ Przygotuj swoją skórę na lato! Teraz 20% taniej z kodem: LATO20 🏝

Regulamin

 1. Definicje

  1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Kupującemu przez NatuCare, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.

  3. Dostawca - podmiot świadczący usługi transportowe, z którym współpracuje NatuCare w zakresie Dostawy Produktów.

  4. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie i zarejestrowanie Konta.

  5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostaw, płatności oraz podanie danych osobowych Kupującego.

  6. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025) 

  7. Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez NatuCare po dokonaniu rejestracji, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym punkty lojalnościowe.

  8. Konsument – osoba fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  9. Kupujący (lub Użytkownik) - osoba korzystająca z Serwisu, w szczególności w celu dokonywania zakupu Produktów.

  10. NatuCare - Natu Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 981162; NIP: 5273010336, REGON: 522565778.

  11. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez NatuCare za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegająca na rozsyłaniu informacji o Produktach oraz promocjach i specjalnych ofertach.

  12. Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis oraz Sklep Internetowy plików typu cookie.

  13. Produkt – rzecz oferowana przez NatuCare w Sklepie.

  14. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  15. Regulamin – niniejszy regulamin.

  16. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  17. Serwis – portal internetowy prowadzony przez NatuCare pod adresem natu.care

  18. Sklep – sklep internetowy NatuCare znajdujący się w Serwisie.

  19. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy NatuCare (jako sprzedającym) a Kupującym.

  20. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez NatuCare na rzecz Użytkownika lub innych podmiotów za pośrednictwem Serwisu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).

  22. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).

  23. Użytkownik (lub Kupujący) – osoba korzystająca z Serwisu, w szczególności w celu dokonywania zakupu Produktów.

  24. Zamówienie - oświadczenie Kupującego składane NatuCarte za pomocą Formularza zamówienia o woli nabycia wybranych Produktów. 

 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz ze Sklepu, a także stanowi regulamin świadczenia Usług elektronicznych w Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówienia, dostarczania zamówionych Produktów, uiszczania ceny zamówionych Produktów, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

  2. Akceptacja Regulaminu. Umowa Sprzedaży jest zawierana i realizowana na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Przystąpienie do korzystania z Usług elektronicznych jest tożsame z zaakceptowaniem Regulaminu.

  3. Klienci Sklepu. Sklep jest przeznaczony zarówno dla Konsumenta jak i dla Przedsiębiorcy z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych w Regulaminie.

  4. Uprawniony przedstawiciel Przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, działająca w imieniu Przedsiębiorcy, zawierająca Umowę Sprzedaży, akceptując Regulamin, potwierdza, że jest uprawniona do występowania w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy. 

 3. Zamawianie produktów

  1. Zaproszenie do zawarcia umowy. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  2. Ceny. Ceny na stronie Sklepu nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i kosztów płatności, które są podawane Kupującemu w procesie składania Zamówienia.

  3. Sposób złożenia Zamówienia. Kupujący składający Zamówienie kompletuje Zamówienie wybierając Produkt(y), którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Produktem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Kupujący po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz szczegółów płatności, składa zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do NatuCare, wybierając przycisk „ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do NatuCare, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży.

  4. Korzystanie z Konta. Złożenia Zamówienia nie wymaga założenia Konta. Wymaga jednak podania danych niezbędnych do zrealizowania Zamówienia.

  5. Chwila zawarcia Umowy Sprzedaży. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie NatuCare przez Kupującego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów zawartych w koszyku. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia Zamówienia przez NatuCare następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z momentem otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. 

  6. Potwierdzenie Umowy Sprzedaży. Po zawarciu Umowy Sprzedaży potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie warunków zawartej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją złożonego Zamówienia. 

  7. Zamówienie Produktów w modelu subskrypcyjnym. Użytkownik wybierając zakup Produktów w modelu subskrypcji, zawiera umowę o cykliczne dostarczanie wybranych Produktów i wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności ceny Produktów oraz kosztów Dostawy (o ile Dostawa będzie odpłatna) przez okres subskrypcji zgodnie z ustawioną częstotliwością. W przypadku, gdy wybrana subskrypcja jest na czas nieoznaczony, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o subskrypcję Produktów w każdym czasie za pośrednictwem linku rezygnacji dostępnego w Panelu Klienta lub kontaktując się z NatuCare, jednak nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że zasady wypowiedzenie umowy o subskrypcję Produktów określone w zdaniu poprzedzający, nie ograniczają uprawnienia Użytkownika do odstąpienia od takiej umowy na zasadach przewidzianych Regulaminem.  

  8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży – niedostępność Produktu. W przypadku wystąpienia braku zamówionego przez Kupującego Produktu albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, NatuCare poinformuje Kupującego o tym fakcie poprzez kontakt na podany przez Kupującego numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie w terminie 14 dni (np. poprzez zamianę Produktu na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie) od zawarcia Umowy Sprzedaży, NatuCare będzie uprawniony w tym terminie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę, Umowa Sprzedaży zostanie zrealizowana bez brakującego Produktu lub w innym terminie.

  9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży – niewłaściwa cena. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że na stronie Sklepu cena Produktu została błędnie określona, NatuCare poinformuje Kupującego o tym fakcie przez kontakt na podany przez Kupującego numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w uaktualnionej cenie, NatuCare przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę, Umowa Sprzedaży zostanie zrealizowana bez błędnie wycenionego przez NatuCare Produktu.

  10. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży – zmiana ceny. W przypadku, gdy z przyczyn od NatuCare niezależnych zachodzą gwałtowne okoliczności wpływające na zmianę ceny (np. zmiana kursu walut, zmiana cen dostawców czy poddostawców), NatuCare jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, przy czym odstąpienie od Umowy Sprzedaży możliwe jest dopiero po poinformowaniu Kupującego o zmianie ceny i zaproponowaniu nowej ceny. W przypadku braku akceptacji przez Kupującego nowej ceny w terminie 14 dni NatuCare, w tym terminie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

  11. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży z przyczyn zawinionych leżących po stronie Kupującego. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków Umowy Sprzedaży, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. NatuCare uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, wstrzymania realizacji Zamówienia lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od stwierdzenia naruszenia - według swojego wyboru - w przypadku uporczywego naruszania przez Kupującego postanowień Regulaminu, w szczególności polegającego na zamawianiu przesyłek płatnych za pobraniem i odmowy ich odbioru.

  12. Łączenie zamówień. NatuCare zastrzega sobie prawo do łączenia złożonych przez Kupującego w krótkim czasie zamówień i wysłania ich do Kupującego jedną przesyłką bądź mniejszą liczbą przesyłek niż wynikałoby to z liczby złożonych zamówień. Niniejsze uprawnienie NatuCare pozostaje bez wpływu na termin realizacji zamówień czy koszty dostawy.

 4. Płatności

  1. Formy płatności. Kupujący może wybrać formy płatności za zamówione Produktu udostępnione na stronie internetowej Sklepu. Formy płatności dostępne dla danego Kupującego mogą być różne w zależności od kraju, z którego składane jest Zamówienie.

  2. Skutki braku płatności. Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu w terminie 5 dni od złożenia Zamówienia, w przypadku nieotrzymania przez Sprzedającego zapłaty. Rozwiązanie Umowy Sprzedaży w sposób opisany w niniejszym ustępie nie dotyczy sytuacji, gdy płatność ma zostać zrealizowana za pobraniem.

  3. Dokument księgowy. NatuCare dokumentuje sprzedaż Produktów wystawiając fakturę VAT lub paragon.

  4. Faktura. W celu otrzymania faktury VAT, Kupujący powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Produkt, jako Przedsiębiorca. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez wpisanie nazwy firmy oraz numeru NIP odpowiednim polu w procesie uzupełniania formularzu Zamówienia. Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail. Za chwilę otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się chwilę wpłynięcia na serwer pocztowy Kupującego korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

 5. Dostawy 

  1. Obszar realizacji Dostaw. Zamówienia są realizowane przez NatuCare wyłącznie na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

  2. Liczenie terminów. Terminy Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych:

   1. od dnia uznania rachunku bankowego NatuCare - w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelew, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą;

   2. od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem.

  3. Terminy Dostaw. Orientacyjny termin Dostawy wynosi w przypadku paczek standardowych 3-4 Dni Robocze w całej Europie i 2-3 Dni Robocze w przypadku przesyłki ekspresowej. Szczegółowe informacje o planowanym terminie Dostawy będę udostępnione w trakcie składania zamówienia.

  4. Koszty Dostawy. Ewentualne koszty Dostawy są wskazywane Kupującemu w trakcie składania Zamówienia w Sklepie za pośrednictwem Formularza zamówienia. Koszty te są uzależnione od wybranej przez Kupującego metody zapłaty, Dostawy, jak również aktualnych promocji. Koszty Dostawy wskazane są także na stronie Sklepu.

  5. Odbiór Produktu. W chwili odbioru Produktu Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodzeń, Kupujący powinien dokonać czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w szczególności sporządzić wspólnie z Dostawcą protokół szkody.

  6. Wydłużenie czasu dostawy. NatuCare zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, a tym samym jego wysyłki lub dostarczenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach jak np. okres zintensyfikowanego dokonywania zakupu (np. okres świąt Bożego Narodzenia), przerwania łańcuchów dostaw. W przypadku, w którym wysyłka Zamówienia może ulec opóźnieniu NatuCare zawiadamia Kupującego o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. 

 6. Promocje i Programy

  1. Promocje.NatuCare może organizować akcje promocyjne polegające w szczególności na przyznawaniu gratisów do zakupionych Produktów, okazjonalnym przecenianiu Produktów, organizowaniu ich wyprzedaży. NatuCare informuje o aktualnie organizowanych akcjach promocyjnych na stronach Sklepu lub w ramach usługi Newsletter. Akcje promocyjne, gratisy i inne akcje marketingowe skutkujące przyznaniem Kupującemu korzyści, nie łączą się, chyba, że NatuCare wskazał inaczej w warunkach promocji. Kody rabatowe nie łączą się ze sobą, nie dotyczą zestawów produktów oraz formy zakupu w regularnej dostawie (subskrypcja). Kody rabatowe dotyczą wyłącznie produktów sygnowanych logiem NatuCare.

  2. Program lojalnościowy.Każdy zarejestrowany Kupujący może uczestniczyć w programie naliczania punktów w zamian za zakupu dokonywane u przez Kupującego u NatuCare („Punkty Lojalnościowe”). Szczegółowe możliwości wykorzystywania Punktów Lojalnościowych określają aktualne warunki przedstawione na stronie Serwisu. Punkty Lojalnościowe zbierane przez Kupujących są przypisywane do ich Konta i nie są przenoszalne. Okres ważności Punktów Lojalnościowych wynosi 2 lata i po jego upływie punkty będą umarzane.

  3. Program poleceń.Każdy zarejestrowany Kupujący może uczestniczyć w programie poleceń oferty NatuCare poprzez przesyłanie osobom trzecim dedykowanego do Kupującego kodu. W przypadku wykorzystania przesłanego kodu przez osobę trzecią, Kupującemu naliczane są Punkty Lojalnościowe. Szczegółowe zasady naliczania Punktów Lojalnościowych w ramach programu poleceń określają aktualne warunki przedstawione na stronie Serwisu.

 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

  1. Konsument. Kupujący będący Konsumentem, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów zwrotu Produktu, w terminie 14 dni licząc od zawarcia Umowy Sprzedaży,, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

  2. Koszty zwrotu Produktu. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu, takie jak np. wysyłka, ponosi Kupujący. NatuCare nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

  3. Forma oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając NatuCare oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić z wykorzystaniem wzoru formularza przygotowanego przez NatuCare. Oświadczenie może zostać przesłane na adres NatuCare za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą na adres NatuCare. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

  4. Wyłączenie prawa odstąpienia. Prawo do odstąpienia do Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumentów, w szczególności w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem jest:

   1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   2. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

  5. Skutek odstąpienia. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt NatuCare niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że NatuCare zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres NatuCare przed upływem tego terminu. 

  6. Sposób zwrotu płatności. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zapłacona przez niego kwota, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi, zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatniczego, który został wykorzystany na zapłatę towaru, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  7. Wstrzymanie zwrotu płatności. NatuCare wstrzymuje się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  8. Odpowiedzialność Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W szczególności przyjmuje się, że zwracany Produkt powinien być nieotwarty, nieużywany i posiadać nienaruszone zabezpieczenia. Przyjmuje się, że Produkt, z którego zerwano folię zabezpieczającą jest towarem używanym, którego wartość uległa zmniejszeniu do 0% wartości początkowej z uwagi na szczególne cechy i przeznaczenie Produktu.

 8. Rekojmia 

  1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi. NatuCare zobowiązuje się dostarczyć Produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych. NatuCare jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem z tytułu rękojmi, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. 

  2. Wyłączenie rękojmie wobec Przedsiębiorców. Odpowiedzialność NatuCare z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami zostaje wyłączona.

  3. Uprawnienia reklamacyjne Konsumenta. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. NatuCare jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

  4. Niemożliwość lub nadmierność kosztów. NatuCare może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

  5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży. Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  6. Okres rękojmi. NatuCare odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli NatuCare wadę podstępnie zataił.

 9. Postępowanie Reklamacyjne

  1. Reklamacje. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy Sprzedaży Kupujący może kierować na adres kontakt@natu.care w formie elektronicznej lub pisemnej. 

  2. Treść reklamacji. Rekomenduje się, aby reklamacja zawierała co najmniej:

   1. dane kontaktowe Kupującego wraz z numerem zamówienia;

   2. opis problemu, wad i ewentualnego uszkodzenia wraz z przesłaniem zdjęć dokumentujących problem; oraz

   3. żądanie Kupującego w przedmiocie sposobu załatwienia reklamacji.

  3. Termin. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dnia od daty otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia informacji przez zgłaszającego reklamację, termin może ulec wydłużeniu o czas oczekiwania na dostarczenie brakujących informacji NatuCare.

 10. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Rodzaje usług. Za pośrednictwem Serwisu oraz Sklepu NatuCare świadczy Użytkownikom następujące nieodpłatne usługi drogą elektroniczną:

   1. prowadzenie i utrzymywanie Konta.

   2. usługa Newslettera.

  2. Konto użytkownika. Założenie Konta możliwe jest po skutecznym wypełnieni Formularza rejestracji następującymi danymi: imię, nazwisko, adres e-mail. Do założenia Konta konieczne jest również ustanowienie hasło dostępu. Założenie Konta jest dobrowolne. Kupujący, który chce złożyć Zamówienie, może to uczynić bez zakładania Konta.

  3. Newsletter. Korzystanie przez Użytkownika z Newslettera wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera.

  4. Nieodpłatność świadczonych usług. Usługi Elektroniczne świadczone przez NatuCare mają charakter nieodpłatny. 

  5. Czas świadczenia Usług elektronicznych. Usługi elektroniczne świadczone są Użytkownikowi przez czas nieoznaczony. NatuCare jest uprawniony do zakończenia świadczenia Usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków Regulaminu oraz w przypadku zakończenia działalności. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na Usługi elektroniczne następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia na adres e-mail podany podczas rejestracji. Użytkownik może zrezygnować z usług (rozwiązać umowę o Usługi elektroniczne) w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@natu.care jak również – w przypadku usługi Newsletter – korzystając z odpowiedniego linku umieszczonego na spodzie wiadomości z Newsletter.

  6. Warunki techniczne. Do współpracy z systemem teleinformatycznym NatuCare i korzystania z Usług elektronicznych wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8; nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

  7. Obowiązki Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Usług elektronicznych w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Umieszczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym jest zakazane. Użytkownik powinien podać prawdziwe oraz aktualne dane. NatuCare nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania danych nieprawdziwych lub nieaktualnych.

  8. Reklamacje Usług elektronicznych. Reklamacje odnoszące się do Usług elektronicznych mogą być składane w formie elektronicznej na adres: kontakt@natu.care lub pisemnie na adres NatuCare. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

 11. DANE OSOBOWE

  1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest NaruCare. 

  2. Cele przetwarzania danych. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w związku i w celu realizacji umów o świadczenie Usług elektronicznych oraz Umów Sprzedaży w sposób zgodny z przepisami RODO. 

  3. Polityka Prywatności. Szczegółów informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.

 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

  Pozasądowe rozwiązywanie sporów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


  Możliwe do wykorzystania przez Konsumenta pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń to m.in.:

  1. wystąpienie przez Konsumenta do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą,

  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

  3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

  4. skorzystanie z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe, takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

  5. dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 13. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Własność. Wszelkie treści zamieszczane w Serwisie oraz Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

  2. Ograniczone prawo korzystania. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

  3. Znaki towarowe i logotypu. Użycie logo i nazwy NatuCare bez uzyskania uprzedniej zgody NatuCare jest zabronione.

  4. Udzielenie licencji przez Użytkownika. W przypadku przekazania NatuCare przez Użytkownika treści chronionych prawami własności intelektualnej, w szczególności zdjęć oraz filmów (dalej łącznie "Treści"), z chwilą przekazania takich Treści, Użytkownik udziela NatuCare licencji niewyłącznej, przenoszalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia i wykonywania praw zależnych do Treści.

  5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Z chwilą przekazania Treści zawierających wizerunek Użytkownika, Użytkownik wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez NatuCare, w tym poprzez publikację w Serwisie oraz w kanałach społecznościowych NatuCare. W przypadku, gdy Treści zawierają wizerunek innych osób, Użytkownik oświadcza, że uzyskał od takich osób zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich wizerunku przez NatuCare.

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność odszkodowawcza NatuCare za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez Użytkownika. Odpowiedzialność NatuCare za utracone korzyści zostaje wyłączona.

  2. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby NatuCare, a w sprawach, których stroną jest Konsument sąd właściwy według przepisów ogólnych.

  3. Zmiana regulaminu. NatuCare dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobu dostawy lub świadczenia usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem. NatuCare opublikuje jednolity tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania.

  4. Zastosowanie zmienionego Regulaminu do złożonych Zamówień. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia wskazanego w informacji i odnoszą się do Umów Sprzedaży zawartych od tego dnia. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane Zamówienia, które objęte są Regulaminem obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.

  5. Zmiana regulaminu w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług elektronicznych. O zmianach w Regulaminie NatuCare poinformuje Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem poczty e-maile. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klienci mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.

  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 grudnia 2023 roku.