Dla Was od nas ­čĄŹ Odbierz 20% rabatu z kodem: WOMEN ­čîĚ

Regulamin

 1. Definicje

  1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. Dostawa - czynno┼Ť─ç faktyczna polegaj─ůca na dostarczeniu Kupuj─ůcemu przez NatuCare, za po┼Ťrednictwem Dostawcy, Produktu okre┼Ťlonego w Zamówieniu.

  3. Dostawca - podmiot ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éugi transportowe, z którym wspó┼épracuje NatuCare w zakresie Dostawy Produktów.

  4. Formularz rejestracji - formularz dost─Öpny w Serwisie umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie i zarejestrowanie Konta.

  5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zamówienia, w szczególno┼Ťci przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunków Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu Dostaw, p┼éatno┼Ťci oraz podanie danych osobowych Kupuj─ůcego.

  6. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 1025) 

  7. Konto – indywidualny dla ka┼╝dego U┼╝ytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez NatuCare po dokonaniu rejestracji, w którym gromadzone s─ů dane U┼╝ytkownika, w tym punkty lojalno┼Ťciowe.

  8. Konsument – osoba fizyczn─ů dokonuj─ůc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

  9. Kupuj─ůcy (lub U┼╝ytkownik) - osoba korzystaj─ůca z Serwisu, w szczególno┼Ťci w celu dokonywania zakupu Produktów.

  10. NatuCare - Natu Care Sp. z o.o. z siedzib─ů w Warszawie pod adresem Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze S─ůdowym pod numerem: 981162; NIP: 5273010336, REGON: 522565778.

  11. Newsletter – Us┼éuga elektroniczna ┼Ťwiadczona przez NatuCare za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegaj─ůca na rozsy┼éaniu informacji o Produktach oraz promocjach i specjalnych ofertach.

  12. Polityka Prywatno┼Ťci – dokument zawieraj─ůcy informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnosz─ůce si─Ö do wykorzystywania przez Serwis oraz Sklep Internetowy plików typu cookie.

  13. Produkt – rzecz oferowana przez NatuCare w Sklepie.

  14. Przedsi─Öbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadz─ůca we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů.

  15. Regulamin – niniejszy regulamin.

  16. RODO - Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych).

  17. Serwis – portal internetowy prowadzony przez NatuCare pod adresem natu.care

  18. Sklep – sklep internetowy NatuCare znajduj─ůcy si─Ö w Serwisie.

  19. Umowa Sprzeda┼╝y - umowa sprzeda┼╝y Produktu zawarta pomi─Ödzy NatuCare (jako sprzedaj─ůcym) a Kupuj─ůcym.

  20. Us┼éuga elektroniczna – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez NatuCare na rzecz U┼╝ytkownika lub innych podmiotów za po┼Ťrednictwem Serwisu w rozumieniu Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.

  21. Ustawa o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 123).

  22. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 134).

  23. U┼╝ytkownik (lub Kupuj─ůcy) – osoba korzystaj─ůca z Serwisu, w szczególno┼Ťci w celu dokonywania zakupu Produktów.

  24. Zamówienie - o┼Ťwiadczenie Kupuj─ůcego sk┼éadane NatuCarte za pomoc─ů Formularza zamówienia o woli nabycia wybranych Produktów. 

 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla zasady i warunki korzystania przez U┼╝ytkowników z Serwisu oraz ze Sklepu, a tak┼╝e stanowi regulamin ┼Ťwiadczenia Us┼éug elektronicznych w Ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů. Regulamin okre┼Ťla w szczególno┼Ťci zasady korzystania ze Sklepu, sk┼éadania Zamówienia, dostarczania zamówionych Produktów, uiszczania ceny zamówionych Produktów, uprawnienia Konsumenta do odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y, a tak┼╝e zasady sk┼éadania i rozpatrywania reklamacji.

  2. Akceptacja Regulaminu. Umowa Sprzeda┼╝y jest zawierana i realizowana na warunkach okre┼Ťlonych w niniejszym Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda┼╝y. Przyst─ůpienie do korzystania z Us┼éug elektronicznych jest to┼╝same z zaakceptowaniem Regulaminu.

  3. Klienci Sklepu. Sklep jest przeznaczony zarówno dla Konsumenta jak i dla Przedsi─Öbiorcy z zastrze┼╝eniem odr─Öbno┼Ťci przewidzianych w Regulaminie.

  4. Uprawniony przedstawiciel Przedsi─Öbiorcy. Osoba fizyczna, dzia┼éaj─ůca w imieniu Przedsi─Öbiorcy, zawieraj─ůca Umow─Ö Sprzeda┼╝y, akceptuj─ůc Regulamin, potwierdza, ┼╝e jest uprawniona do wyst─Öpowania w imieniu i na rzecz Przedsi─Öbiorcy. 

 3. Zamawianie produktów

  1. Zaproszenie do zawarcia umowy. Og┼éoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Produktach uwidocznione w Sklepie stanowi─ů zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  2. Ceny. Ceny na stronie Sklepu nie zawieraj─ů ewentualnych kosztów dostawy i kosztów p┼éatno┼Ťci, które s─ů podawane Kupuj─ůcemu w procesie sk┼éadania Zamówienia.

  3. Sposób z┼éo┼╝enia Zamówienia. Kupuj─ůcy sk┼éadaj─ůcy Zamówienie kompletuje Zamówienie wybieraj─ůc Produkt(y), którym jest zainteresowany. Dodanie Produktu do Zamówienia nast─Öpuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Produktem prezentowanym na stronie internetowej Sklepu. Kupuj─ůcy po skompletowaniu ca┼éo┼Ťci zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz szczegó┼éów p┼éatno┼Ťci, sk┼éada zamówienie przez wys┼éanie Formularza zamówienia do NatuCare, wybieraj─ůc przycisk „Z┼üO┼╗Y─ć ZAMÓWIENIE”. Ka┼╝dorazowo przed wysy┼ék─ů Zamówienia do NatuCare, Kupuj─ůcy jest informowany o ┼é─ůcznej cenie za wybrany Produkt i Dostaw─Ö, jak te┼╝ o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowi─ůzany ponie┼Ť─ç w zwi─ůzku z Umow─ů Sprzeda┼╝y.

  4. Korzystanie z Konta. Z┼éo┼╝enia Zamówienia nie wymaga za┼éo┼╝enia Konta. Wymaga jednak podania danych niezb─Ödnych do zrealizowania Zamówienia.

  5. Chwila zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. Z┼éo┼╝enie Zamówienia stanowi z┼éo┼╝enie NatuCare przez Kupuj─ůcego oferty zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktów zawartych w koszyku. Potwierdzenie otrzymania i przyj─Öcia Zamówienia przez NatuCare nast─Öpuje poprzez przes┼éanie sk┼éadaj─ůcemu zamówienie wiadomo┼Ťci e-mail. Z momentem otrzymania powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y. 

  6. Potwierdzenie Umowy Sprzeda┼╝y. Po zawarciu Umowy Sprzeda┼╝y potwierdzenie, udost─Öpnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie warunków zawartej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez przes┼éanie Kupuj─ůcemu wiadomo┼Ťci e-mail zawieraj─ůcej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzeda┼╝y wraz ze specyfikacj─ů z┼éo┼╝onego Zamówienia. 

  7. Zamówienie Produktów w modelu subskrypcyjnym. U┼╝ytkownik wybieraj─ůc zakup Produktów w modelu subskrypcji, zawiera umow─Ö o cykliczne dostarczanie wybranych Produktów i wyra┼╝a zgod─Ö na cykliczne pobieranie przez operatora p┼éatno┼Ťci ceny Produktów oraz kosztów Dostawy (o ile Dostawa b─Ödzie odp┼éatna) przez okres subskrypcji zgodnie z ustawion─ů cz─Östotliwo┼Ťci─ů. W przypadku, gdy wybrana subskrypcja jest na czas nieoznaczony, U┼╝ytkownik mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o subskrypcj─Ö Produktów w ka┼╝dym czasie za po┼Ťrednictwem linku rezygnacji dost─Öpnego w Panelu Klienta lub kontaktuj─ůc si─Ö z NatuCare, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ 5 dni przed rozpocz─Öciem kolejnego cyklu. W celu unikni─Öcia w─ůtpliwo┼Ťci potwierdza si─Ö, ┼╝e zasady wypowiedzenie umowy o subskrypcj─Ö Produktów okre┼Ťlone w zdaniu poprzedzaj─ůcy, nie ograniczaj─ů uprawnienia U┼╝ytkownika do odst─ůpienia od takiej umowy na zasadach przewidzianych Regulaminem.  

  8. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y – niedost─Öpno┼Ť─ç Produktu. W przypadku wyst─ůpienia braku zamówionego przez Kupuj─ůcego Produktu albo gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedost─Öpny, NatuCare poinformuje Kupuj─ůcego o tym fakcie poprzez kontakt na podany przez Kupuj─ůcego numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Kupuj─ůcy nie wyrazi zgody na realizacj─Ö Zamówienia w innej formie w terminie 14 dni (np. poprzez zamian─Ö Produktu na podobny o zbli┼╝onych w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach i cenie) od zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y, NatuCare b─Ödzie uprawniony w tym terminie do odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y, a je┼╝eli Kupuj─ůcy wyrazi na to zgod─Ö, Umowa Sprzeda┼╝y zostanie zrealizowana bez brakuj─ůcego Produktu lub w innym terminie.

  9. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y – niew┼éa┼Ťciwa cena. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawc─Ö, ┼╝e na stronie Sklepu cena Produktu zosta┼éa b┼é─Ödnie okre┼Ťlona, NatuCare poinformuje Kupuj─ůcego o tym fakcie przez kontakt na podany przez Kupuj─ůcego numer telefonu lub adres e-mail. W sytuacji, gdy Kupuj─ůcy nie wyrazi zgody na realizacj─Ö Zamówienia w uaktualnionej cenie, NatuCare przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y, a je┼╝eli Kupuj─ůcy wyrazi na to zgod─Ö, Umowa Sprzeda┼╝y zostanie zrealizowana bez b┼é─Ödnie wycenionego przez NatuCare Produktu.

  10. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y – zmiana ceny. W przypadku, gdy z przyczyn od NatuCare niezale┼╝nych zachodz─ů gwa┼étowne okoliczno┼Ťci wp┼éywaj─ůce na zmian─Ö ceny (np. zmiana kursu walut, zmiana cen dostawców czy poddostawców), NatuCare jest uprawniony do odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y, przy czym odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y mo┼╝liwe jest dopiero po poinformowaniu Kupuj─ůcego o zmianie ceny i zaproponowaniu nowej ceny. W przypadku braku akceptacji przez Kupuj─ůcego nowej ceny w terminie 14 dni NatuCare, w tym terminie jest uprawniony do odst─ůpienia od Umowy.

  11. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y z przyczyn zawinionych le┼╝─ůcych po stronie Kupuj─ůcego. Kupuj─ůcy zobowi─ůzany jest do przestrzegania warunków Umowy Sprzeda┼╝y, zasad wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego oraz dobrych obyczajów. NatuCare uprawniony jest do odmowy zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y, wstrzymania realizacji Zamówienia lub odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y w terminie 7 dni od stwierdzenia naruszenia - wed┼éug swojego wyboru - w przypadku uporczywego naruszania przez Kupuj─ůcego postanowie┼ä Regulaminu, w szczególno┼Ťci polegaj─ůcego na zamawianiu przesy┼éek p┼éatnych za pobraniem i odmowy ich odbioru.

  12. ┼ü─ůczenie zamówie┼ä. NatuCare zastrzega sobie prawo do ┼é─ůczenia z┼éo┼╝onych przez Kupuj─ůcego w krótkim czasie zamówie┼ä i wys┼éania ich do Kupuj─ůcego jedn─ů przesy┼ék─ů b─ůd┼║ mniejsz─ů liczb─ů przesy┼éek ni┼╝ wynika┼éoby to z liczby z┼éo┼╝onych zamówie┼ä. Niniejsze uprawnienie NatuCare pozostaje bez wp┼éywu na termin realizacji zamówie┼ä czy koszty dostawy.

 4. P┼éatno┼Ťci

  1. Formy p┼éatno┼Ťci. Kupuj─ůcy mo┼╝e wybra─ç formy p┼éatno┼Ťci za zamówione Produktu udost─Öpnione na stronie internetowej Sklepu. Formy p┼éatno┼Ťci dost─Öpne dla danego Kupuj─ůcego mog─ů by─ç ró┼╝ne w zale┼╝no┼Ťci od kraju, z którego sk┼éadane jest Zamówienie.

  2. Skutki braku p┼éatno┼Ťci. Umowa Sprzeda┼╝y ulega rozwi─ůzaniu w terminie 5 dni od z┼éo┼╝enia Zamówienia, w przypadku nieotrzymania przez Sprzedaj─ůcego zap┼éaty. Rozwi─ůzanie Umowy Sprzeda┼╝y w sposób opisany w niniejszym ust─Öpie nie dotyczy sytuacji, gdy p┼éatno┼Ť─ç ma zosta─ç zrealizowana za pobraniem.

  3. Dokument ksi─Ögowy. NatuCare dokumentuje sprzeda┼╝ Produktów wystawiaj─ůc faktur─Ö VAT lub paragon.

  4. Faktura. W celu otrzymania faktury VAT, Kupuj─ůcy powinien zadeklarowa─ç w momencie dokonywania zakupu, ┼╝e nabywa Produkt, jako Przedsi─Öbiorca. Zg┼éoszenie powy┼╝szej deklaracji nast─Öpuje poprzez wpisanie nazwy firmy oraz numeru NIP odpowiednim polu w procesie uzupe┼éniania formularzu Zamówienia. Kupuj─ůcy akceptuje wystawianie i przesy┼éanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail. Za chwil─Ö otrzymania faktury przez Kupuj─ůcego uznaje si─Ö chwil─Ö wp┼éyni─Öcia na serwer pocztowy Kupuj─ůcego korespondencji elektronicznej z za┼é─ůczon─ů faktur─ů.

 5. Dostawy 

  1. Obszar realizacji Dostaw. Zamówienia s─ů realizowane przez NatuCare wy┼é─ůcznie na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

  2. Liczenie terminów. Terminy Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych:

   1. od dnia uznania rachunku bankowego NatuCare - w przypadku wyboru przez Kupuj─ůcego sposobu p┼éatno┼Ťci przelew, p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů;

   2. od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y – w przypadku wyboru przez Kupuj─ůcego sposobu p┼éatno┼Ťci za pobraniem.

  3. Terminy Dostaw. Orientacyjny termin Dostawy wynosi w przypadku paczek standardowych 3-4 Dni Robocze w ca┼éej Europie i 2-3 Dni Robocze w przypadku przesy┼éki ekspresowej. Szczegó┼éowe informacje o planowanym terminie Dostawy b─Öd─Ö udost─Öpnione w trakcie sk┼éadania zamówienia.

  4. Koszty Dostawy. Ewentualne koszty Dostawy s─ů wskazywane Kupuj─ůcemu w trakcie sk┼éadania Zamówienia w Sklepie za po┼Ťrednictwem Formularza zamówienia. Koszty te s─ů uzale┼╝nione od wybranej przez Kupuj─ůcego metody zap┼éaty, Dostawy, jak równie┼╝ aktualnych promocji. Koszty Dostawy wskazane s─ů tak┼╝e na stronie Sklepu.

  5. Odbiór Produktu. W chwili odbioru Produktu Kupuj─ůcy jest zobowi─ůzany do sprawdzenia stanu przesy┼éki. W przypadku stwierdzenie niedoborów lub uszkodze┼ä, Kupuj─ůcy powinien dokona─ç czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci Dostawcy, w szczególno┼Ťci sporz─ůdzi─ç wspólnie z Dostawc─ů protokó┼é szkody.

  6. Wyd┼éu┼╝enie czasu dostawy. NatuCare zastrzega sobie prawo do wyd┼éu┼╝enia terminu realizacji Zamówienia, a tym samym jego wysy┼éki lub dostarczenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach jak np. okres zintensyfikowanego dokonywania zakupu (np. okres ┼Ťwi─ůt Bo┼╝ego Narodzenia), przerwania ┼éa┼äcuchów dostaw. W przypadku, w którym wysy┼éka Zamówienia mo┼╝e ulec opó┼║nieniu NatuCare zawiadamia Kupuj─ůcego o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. 

 6. Promocje i Programy

  1. Promocje.NatuCare mo┼╝e organizowa─ç akcje promocyjne polegaj─ůce w szczególno┼Ťci na przyznawaniu gratisów do zakupionych Produktów, okazjonalnym przecenianiu Produktów, organizowaniu ich wyprzeda┼╝y. NatuCare informuje o aktualnie organizowanych akcjach promocyjnych na stronach Sklepu lub w ramach us┼éugi Newsletter. Akcje promocyjne, gratisy i inne akcje marketingowe skutkuj─ůce przyznaniem Kupuj─ůcemu korzy┼Ťci, nie ┼é─ůcz─ů si─Ö, chyba, ┼╝e NatuCare wskaza┼é inaczej w warunkach promocji. Kody rabatowe nie ┼é─ůcz─ů si─Ö ze sob─ů, nie dotycz─ů zestawów produktów oraz formy zakupu w regularnej dostawie (subskrypcja). Kody rabatowe dotycz─ů wy┼é─ůcznie produktów sygnowanych logiem NatuCare.

  2. Program lojalno┼Ťciowy.Ka┼╝dy zarejestrowany Kupuj─ůcy mo┼╝e uczestniczy─ç w programie naliczania punktów w zamian za zakupu dokonywane u przez Kupuj─ůcego u NatuCare („Punkty Lojalno┼Ťciowe”). Szczegó┼éowe mo┼╝liwo┼Ťci wykorzystywania Punktów Lojalno┼Ťciowych okre┼Ťlaj─ů aktualne warunki przedstawione na stronie Serwisu. Punkty Lojalno┼Ťciowe zbierane przez Kupuj─ůcych s─ů przypisywane do ich Konta i nie s─ů przenoszalne. Okres wa┼╝no┼Ťci Punktów Lojalno┼Ťciowych wynosi 2 lata i po jego up┼éywie punkty b─Öd─ů umarzane.

  3. Program polece┼ä.Ka┼╝dy zarejestrowany Kupuj─ůcy mo┼╝e uczestniczy─ç w programie polece┼ä oferty NatuCare poprzez przesy┼éanie osobom trzecim dedykowanego do Kupuj─ůcego kodu. W przypadku wykorzystania przes┼éanego kodu przez osob─Ö trzeci─ů, Kupuj─ůcemu naliczane s─ů Punkty Lojalno┼Ťciowe. Szczegó┼éowe zasady naliczania Punktów Lojalno┼Ťciowych w ramach programu polece┼ä okre┼Ťlaj─ů aktualne warunki przedstawione na stronie Serwisu.

 7. Prawo odst─ůpienia od Umowy sprzeda┼╝y

  1. Konsument. Kupuj─ůcy b─Öd─ůcy Konsumentem, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrze┼╝eniem kosztów zwrotu Produktu, w terminie 14 dni licz─ůc od zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y,, przy czym do zachowania tego terminu wystarczaj─ůce jest wys┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu przed jego up┼éywem.

  2. Koszty zwrotu Produktu. Bezpo┼Ťredni koszt zwrotu Produktu, takie jak np. wysy┼éka, ponosi Kupuj─ůcy. NatuCare nie przyjmuje przesy┼éek wys┼éanych na koszt adresata ani za pobraniem.

  3. Forma o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu. Konsument mo┼╝e odst─ůpi─ç od Umowy Sprzeda┼╝y sk┼éadaj─ůc NatuCare o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y mo┼╝e nast─ůpi─ç z wykorzystaniem wzoru formularza przygotowanego przez NatuCare. O┼Ťwiadczenie mo┼╝e zosta─ç przes┼éane na adres NatuCare za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej lub poczt─ů na adres NatuCare. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. 

  4. Wy┼é─ůczenie prawa odst─ůpienia. Prawo do odst─ůpienia do Umowy Sprzeda┼╝y nie przys┼éuguje w przypadkach okre┼Ťlonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumentów, w szczególno┼Ťci w odniesieniu do Umowy Sprzeda┼╝y, w której przedmiotem jest:

   1. rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;

   2. rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu.

  5. Skutek odst─ůpienia. W przypadku odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y, jest ona uwa┼╝ana za niezawart─ů. Konsument ma obowi─ůzek zwróci─ç Produkt NatuCare niezw┼éocznie, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od dnia, w którym odst─ůpi┼é od Umowy Sprzeda┼╝y, chyba ┼╝e NatuCare zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt. Do zachowania powy┼╝szego terminu wystarczy odes┼éanie Produktu na adres NatuCare przed up┼éywem tego terminu. 

  6. Sposób zwrotu p┼éatno┼Ťci. W przypadku skutecznego skorzystania przez Konsumenta z prawa do odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y, zap┼éacona przez niego kwota, w tym koszty dostarczenia rzeczy Konsumentowi, zostanie zwrócona za po┼Ťrednictwem tego samego kana┼éu p┼éatniczego, który zosta┼é wykorzystany na zap┼éat─Ö towaru, chyba ┼╝e Konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób p┼éatno┼Ťci, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami.

  7. Wstrzymanie zwrotu p┼éatno┼Ťci. NatuCare wstrzymuje si─Ö ze zwrotem zap┼éaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

  8. Odpowiedzialno┼Ť─ç Konsumenta. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj─ůcy poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W szczególno┼Ťci przyjmuje si─Ö, ┼╝e zwracany Produkt powinien by─ç nieotwarty, nieu┼╝ywany i posiada─ç nienaruszone zabezpieczenia. Przyjmuje si─Ö, ┼╝e Produkt, z którego zerwano foli─Ö zabezpieczaj─ůc─ů jest towarem u┼╝ywanym, którego warto┼Ť─ç uleg┼éa zmniejszeniu do 0% warto┼Ťci pocz─ůtkowej z uwagi na szczególne cechy i przeznaczenie Produktu.

 8. Rekojmia 

  1. Odpowiedzialno┼Ť─ç z tytu┼éu r─Ökojmi. NatuCare zobowi─ůzuje si─Ö dostarczy─ç Produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych. NatuCare jest odpowiedzialny wzgl─Ödem Kupuj─ůcego b─Öd─ůcego Konsumentem z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli Produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů. 

  2. Wy┼é─ůczenie r─Ökojmie wobec Przedsi─Öbiorców. Odpowiedzialno┼Ť─ç NatuCare z tytu┼éu r─Ökojmi wzgl─Ödem Kupuj─ůcych b─Öd─ůcych Przedsi─Öbiorcami zostaje wy┼é─ůczona.

  3. Uprawnienia reklamacyjne Konsumenta. Je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö, Kupuj─ůcy mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wymiany rzeczy na woln─ů od wad albo usuni─Öcia wady. NatuCare jest obowi─ůzany wymieni─ç rzecz wadliw─ů na woln─ů od wad lub usun─ů─ç wad─Ö w rozs─ůdnym czasie bez nadmiernych niedogodno┼Ťci dla Kupuj─ůcego.

  4. Niemo┼╝liwo┼Ť─ç lub nadmierno┼Ť─ç kosztów. NatuCare mo┼╝e odmówi─ç zado┼Ť─çuczynienia ┼╝─ůdaniu Kupuj─ůcego, je┼╝eli doprowadzenie do zgodno┼Ťci z umow─ů rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupuj─ůcego jest niemo┼╝liwe albo w porównaniu z drugim mo┼╝liwym sposobem doprowadzenia do zgodno┼Ťci z umow─ů wymaga┼éoby nadmiernych kosztów. 

  5. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y. Kupuj─ůcy mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç o┼Ťwiadczenie o odst─ůpieniu od Umowy Sprzeda┼╝y albo obni┼╝eniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Je┼╝eli Kupuj─ůcy ┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy na woln─ů od wad lub usuni─Öcia wady, bieg terminu do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od Umowy Sprzeda┼╝y albo obni┼╝eniu ceny rozpoczyna si─Ö z chwil─ů bezskutecznego up┼éywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady.

  6. Okres r─Ökojmi. NatuCare odpowiada z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli wada zostanie stwierdzona przed up┼éywem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usuni─Öcie wady lub wymian─Ö Produktu na wolny od wad przedawnia si─Ö z up┼éywem roku, licz─ůc od dnia stwierdzenia wady. Termin ten nie mo┼╝e zako┼äczy─ç si─Ö przed up┼éywem terminu okre┼Ťlonego w zdaniu pierwszym. Up┼éyw terminu do stwierdzenia wady nie wy┼é─ůcza wykonania uprawnie┼ä z tytu┼éu r─Ökojmi, je┼╝eli NatuCare wad─Ö podst─Öpnie zatai┼é.

 9. Post─Öpowanie Reklamacyjne

  1. Reklamacje. Wszelkie reklamacje zwi─ůzane z Produktem lub realizacj─ů Umowy Sprzeda┼╝y Kupuj─ůcy mo┼╝e kierowa─ç na adres kontakt@natu.care w formie elektronicznej lub pisemnej. 

  2. Tre┼Ť─ç reklamacji. Rekomenduje si─Ö, aby reklamacja zawiera┼éa co najmniej:

   1. dane kontaktowe Kupuj─ůcego wraz z numerem zamówienia;

   2. opis problemu, wad i ewentualnego uszkodzenia wraz z przes┼éaniem zdj─Ö─ç dokumentuj─ůcych problem; oraz

   3. ┼╝─ůdanie Kupuj─ůcego w przedmiocie sposobu za┼éatwienia reklamacji.

  3. Termin. Reklamacje s─ů rozpatrywane w terminie 14 dnia od daty otrzymania. W przypadku konieczno┼Ťci uzupe┼énienia informacji przez zg┼éaszaj─ůcego reklamacj─Ö, termin mo┼╝e ulec wyd┼éu┼╝eniu o czas oczekiwania na dostarczenie brakuj─ůcych informacji NatuCare.

 10. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Rodzaje us┼éug. Za po┼Ťrednictwem Serwisu oraz Sklepu NatuCare ┼Ťwiadczy U┼╝ytkownikom nast─Öpuj─ůce nieodp┼éatne us┼éugi drog─ů elektroniczn─ů:

   1. prowadzenie i utrzymywanie Konta.

   2. usługa Newslettera.

  2. Konto u┼╝ytkownika. Za┼éo┼╝enie Konta mo┼╝liwe jest po skutecznym wype┼énieni Formularza rejestracji nast─Öpuj─ůcymi danymi: imi─Ö, nazwisko, adres e-mail. Do za┼éo┼╝enia Konta konieczne jest równie┼╝ ustanowienie has┼éo dost─Öpu. Za┼éo┼╝enie Konta jest dobrowolne. Kupuj─ůcy, który chce z┼éo┼╝y─ç Zamówienie, mo┼╝e to uczyni─ç bez zak┼éadania Konta.

  3. Newsletter. Korzystanie przez U┼╝ytkownika z Newslettera wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz wyra┼╝enia zgody na otrzymywanie Newslettera.

  4. Nieodp┼éatno┼Ť─ç ┼Ťwiadczonych us┼éug. Us┼éugi Elektroniczne ┼Ťwiadczone przez NatuCare maj─ů charakter nieodp┼éatny. 

  5. Czas ┼Ťwiadczenia Us┼éug elektronicznych. Us┼éugi elektroniczne ┼Ťwiadczone s─ů U┼╝ytkownikowi przez czas nieoznaczony. NatuCare jest uprawniony do zako┼äczenia ┼Ťwiadczenia Us┼éug elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez U┼╝ytkownika warunków Regulaminu oraz w przypadku zako┼äczenia dzia┼éalno┼Ťci. O┼Ťwiadczenie o wypowiedzeniu umowy na Us┼éugi elektroniczne nast─Öpuje poprzez przes┼éanie U┼╝ytkownikowi stosownego o┼Ťwiadczenia na adres e-mail podany podczas rejestracji. U┼╝ytkownik mo┼╝e zrezygnowa─ç z us┼éug (rozwi─ůza─ç umow─Ö o Us┼éugi elektroniczne) w ka┼╝dym czasie poprzez przes┼éanie wiadomo┼Ťci e-mail na adres kontakt@natu.care jak równie┼╝ – w przypadku us┼éugi Newsletter – korzystaj─ůc z odpowiedniego linku umieszczonego na spodzie wiadomo┼Ťci z Newsletter.

  6. Warunki techniczne. Do wspó┼épracy z systemem teleinformatycznym NatuCare i korzystania z Us┼éug elektronicznych wymagane jest posiadanie przez U┼╝ytkownika urz─ůdzenia pod┼é─ůczonego do Internetu z zainstalowan─ů dowoln─ů przegl─ůdark─ů internetow─ů obs┼éuguj─ůc─ů stron─Ö kodow─ů UFT-8; nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerze┼ä lub wtyczek.

  7. Obowi─ůzki U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownik obowi─ůzany jest do korzystania z Serwisu oraz Us┼éug elektronicznych w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego. Umieszczanie jakichkolwiek tre┼Ťci o charakterze bezprawnym jest zakazane. U┼╝ytkownik powinien poda─ç prawdziwe oraz aktualne dane. NatuCare nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za skutki wynikaj─ůce z podania danych nieprawdziwych lub nieaktualnych.

  8. Reklamacje Us┼éug elektronicznych. Reklamacje odnosz─ůce si─Ö do Us┼éug elektronicznych mog─ů by─ç sk┼éadane w formie elektronicznej na adres: kontakt@natu.care lub pisemnie na adres NatuCare. Reklamacje rozpatrywane s─ů w terminie 14 dni.

 11. DANE OSOBOWE

  1. Administrator danych osobowych. Administratorem danych osobowych U┼╝ytkowników jest NaruCare. 

  2. Cele przetwarzania danych. Dane osobowe U┼╝ytkowników b─Öd─ů przetwarzane w zwi─ůzku i w celu realizacji umów o ┼Ťwiadczenie Us┼éug elektronicznych oraz Umów Sprzeda┼╝y w sposób zgodny z przepisami RODO. 

  3. Polityka Prywatno┼Ťci. Szczegó┼éów informacje dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych U┼╝ytkowników znajduj─ů si─Ö w Polityce Prywatno┼Ťci.

 12. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZWI─äZYWANIA SPORÓW

  Pozas─ůdowe rozwi─ůzywanie sporów. Szczegó┼éowe informacje o pozas─ůdowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


  Mo┼╝liwe do wykorzystania przez Konsumenta pozas─ůdowe sposoby rozwi─ůzywania sporów i dochodzenia roszcze┼ä to m.in.:

  1. wyst─ůpienie przez Konsumenta do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwi─ůzanie sporu pomi─Ödzy Konsumentem a Sprzedawc─ů,

  2. wyst─ůpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed sta┼éym polubownym s─ůdem konsumenckim, dzia┼éaj─ůcym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

  3. skorzystanie z bezp┼éatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,

  4. skorzystanie z pomocy prawnej ┼Ťwiadczonej przez organizacje pozarz─ůdowe, takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

  5. dochodzenia roszcze┼ä poprzez z┼éo┼╝enie swojej skargi za po┼Ťrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dost─Öpnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 13. W┼üASNO┼Ü─ć INTELEKTUALNA

  1. W┼éasno┼Ť─ç. Wszelkie tre┼Ťci zamieszczane w Serwisie oraz Sklepie, ┼é─ůcznie z tekstami, zdj─Öciami, grafik─ů, plikami audio i wideo s─ů w┼éasno┼Ťci─ů Sprzedawcy, je┼Ťli wyra┼║nie nie stwierdzono inaczej.

  2. Ograniczone prawo korzystania. Tre┼Ťci te s─ů chronione prawem autorskim i bez zgody w┼éa┼Ťciciela mog─ů by─ç u┼╝ywane jedynie do osobistego u┼╝ytku, nie mog─ů by─ç publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody w┼éa┼Ťciciela, powielane, zmieniane itp.

  3. Znaki towarowe i logotypu. U┼╝ycie logo i nazwy NatuCare bez uzyskania uprzedniej zgody NatuCare jest zabronione.

  4. Udzielenie licencji przez U┼╝ytkownika. W przypadku przekazania NatuCare przez U┼╝ytkownika tre┼Ťci chronionych prawami w┼éasno┼Ťci intelektualnej, w szczególno┼Ťci zdj─Ö─ç oraz filmów (dalej ┼é─ůcznie "Tre┼Ťci"), z chwil─ů przekazania takich Tre┼Ťci, U┼╝ytkownik udziela NatuCare licencji niewy┼é─ůcznej, przenoszalnej, obejmuj─ůcej prawo do udzielania sublicencji, bezp┼éatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, rozpowszechniania, modyfikowania, uruchamiania, zwielokrotniania, publicznego odtwarzania lub wy┼Ťwietlania, t┼éumaczenia i wykonywania praw zale┼╝nych do Tre┼Ťci.

  5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku. Z chwil─ů przekazania Tre┼Ťci zawieraj─ůcych wizerunek U┼╝ytkownika, U┼╝ytkownik wyra┼╝a nieodp┼éatn─ů zgod─Ö na wykorzystywanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez NatuCare, w tym poprzez publikacj─Ö w Serwisie oraz w kana┼éach spo┼éeczno┼Ťciowych NatuCare. W przypadku, gdy Tre┼Ťci zawieraj─ů wizerunek innych osób, U┼╝ytkownik o┼Ťwiadcza, ┼╝e uzyska┼é od takich osób zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich wizerunku przez NatuCare.

 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Ograniczenie odpowiedzialno┼Ťci. Odpowiedzialno┼Ť─ç odszkodowawcza NatuCare za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie umów jest ograniczona do rzeczywistych strat poniesionych przez U┼╝ytkownika. Odpowiedzialno┼Ť─ç NatuCare za utracone korzy┼Ťci zostaje wy┼é─ůczona.

  2. W┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç s─ůdu. S─ůdem w┼éa┼Ťciwym do rozpatrywania sporów zwi─ůzanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stron─ů jest Przedsi─Öbiorca jest s─ůd powszechny dla siedziby NatuCare, a w sprawach, których stron─ů jest Konsument s─ůd w┼éa┼Ťciwy wed┼éug przepisów ogólnych.

  3. Zmiana regulaminu. NatuCare dopuszcza mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, w szczególno┼Ťci w przypadku zmiany obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa, zmiany form p┼éatno┼Ťci, zmiany sposobu dostawy lub ┼Ťwiadczenia us┼éug drog─ů elektroniczn─ů obj─Ötych Regulaminem. NatuCare opublikuje jednolity tekst zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowi─ůzywania.

  4. Zastosowanie zmienionego Regulaminu do z┼éo┼╝onych Zamówie┼ä. Zmiany Regulaminu wchodz─ů w ┼╝ycie od dnia wskazanego w informacji i odnosz─ů si─Ö do Umów Sprzeda┼╝y zawartych od tego dnia. Zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na z┼éo┼╝one i realizowane Zamówienia, które obj─Öte s─ů Regulaminem obowi─ůzuj─ůcym w chwili z┼éo┼╝enia Zamówienia.

  5. Zmiana regulaminu w odniesieniu do U┼╝ytkowników korzystaj─ůcych z Us┼éug elektronicznych. O zmianach w Regulaminie NatuCare poinformuje U┼╝ytkowników, którzy zawarli umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éug elektronicznych za po┼Ťrednictwem poczty e-maile. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Klienci mog─ů w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomo┼Ťci e-mail wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éug elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym.

  6. Niniejszy Regulamin obowi─ůzuje od dnia 12 grudnia 2023 roku.