Dzień Mamy tuż, tuż! 👩‍👧 Kup 2 wybrane produkty i odbierz trzeci w prezencie.

Regulamin Konkursu "MIYA X NATU.CARE"

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu pod nazwą: „💛 MIYA X NATU.CARE 💛” (dalej: „Konkurs”) jest spółka Natu Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 981162; NIP: 5273010336, REGON: 522565778.

  2. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

  3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach serwisu Instagram.

  4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji. Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem serwisu Instagram.

  8. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

  9. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540).

  10. Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń, ale otrzymać tylko jedną Nagrodę.

 2. Czas trwania konkursu i zasady

  1. Konkurs trwa od dnia 10.10.2023 do dnia 13.10.2023 do godz. 23:59

  2. Aby dokonać zgłoszenia do Konkursu, należy:

   Pod grafiką konkursową w serwisie instagram opublikować odpowiedź na pytanie: “Twój must have w pielęgnacji jesiennej to...?” oraz obserwować profil @miyacosmetics i @natucare_pl w serwisie Instagram.

 3. Uczestnictwo w Konkursie

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki (dalej: „Uczestnik”):

  2. posiada publiczny profil w serwisie Instagram zgodne z jego prawdziwymi danym osobowymi;

  3. Zapoznała się z regulaminem konkursu.

  4. W dniu zgłoszenia do konkursu ma ukończone 18 lat.

  5. Wykonała zadanie konkursowe określone w §2 ust. 2 Regulaminu.

  6. zapoznała się z niniejszym Regulaminem;

  7. Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby, które są pracownikami Organizatora konkursu lub podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu konkursu, a także osoby współpracujące z tymi podmiotami na stałe, niezależnie od stosunku pracy, oraz ich współmałżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym lub ich małżonkowie.

  8. Przystępując do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na warunki określone w regulaminie konkursu.

  9. W konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

 4. Nagrody

  1. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 3 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom (brak możliwości odwołania).

  2. W terminie 2 dni roboczych od zakończenia Konkursu tj. 17.10.2023, Komisja biorąc pod uwagę kreatywność, wyłoni 5 Laureatów (zwani w dalszej części: Laureatami) spośród zgłoszonych Prac Konkursowych.

  3. Laureaci zostaną ogłoszeni na profilu instagramowym @miyacosmetics oraz @natucare_pl - pod grafiką ogłaszającą konkurs.

  4. W odpowiedzi zwrotnej na maila kontakt@natu.care każdy z Laureatów powinien w terminie 2 dni (pod rygorem utraty prawa do Nagrody) podać dane niezbędne do wysyłki nagrody (imię i nazwisko, adres) wraz z numerem telefonu dla kuriera oraz zaakceptować 3 obligatoryjne zgody:

  5. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora: Natu Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 981162; NIP: 5273010336, REGON: 522565778, moich danych osobowych w celach związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu “💛 MIYA X NATU.CARE 💛” w ramach profilu „miyacosmetics” oraz “natucare_pl” w serwisie Instagram, w tym w celu wyłonienia zwycięzców tego Konkursu, wydania i doręczenia Nagrody, działań marketingowych i promocyjnych związanych z Konkursem i promocją marki Miya oraz Natu.Care, a także uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem Nagrody. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że mam prawo dostępu do moich danych, żądania ich usunięcia oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wyrażoną zgodę mogę w dowolnym momencie wycofać, informując o tym Organizatora, przesyłając e-maila na adres: kontakt@natu.care. Cofnięcie zgody skutkuje wykluczeniem z Konkursu oraz utratą prawa do Nagrody. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu, wydania nagrody, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, jaki może podnieść Natu Care sp. z o.o. oraz jakie mogą być podniesione przeciwko Natu Care sp. z o.o. ,a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów Natu Care sp. z o.o. Powyższa zgoda ma charakter wyłączny i nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Natu Care sp. z o.o. znajdującą się na stronie: https://natu.care/pl/polityka-prywatnosci

  6. „Ponadto, oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu, znana jest mi jego treść oraz warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Potwierdzam, że Administrator dokonał względem mnie obowiązków informacyjnych dotyczących wykorzystania i przetwarzania moich danych osobowych w związku z określonymi przez nich celami (realizacja Konkursu, wydanie Nagród, działania promocyjne i marketingowe, obowiązki podatkowe), a także o prawie dostępu do moich danych osobowych i prawie ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich usunięcia, sprzeciwu, co do ich przetwarzania.”

  7. „Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez Administratora Urzędom Skarbowym w celu realizacji obowiązków podatkowych oraz Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim w celu prawidłowego doręczenia Nagrody.”

  8. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, oraz brak udzielenia zgód o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

  9. Nagrodami w Konkursie jest: 5 zestawów, każdy z nich zawiera: 1 sztuka kolagenu Natu.Care Premium o smaku mango-marakuja oraz 3 kosmetyki MIYA: Peeling-maska moreGLOW, Serum z witaminą C, Krem myWONDERBALM Hello Yellow.

  10. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy Nagród otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.

  11. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagród w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.

  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych zdobywców Nagród lub zdarzeń siły wyższej. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, tj. w szczególności:

   • Kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram;

   • Kiedy profil Uczestnika, który został wykorzystany jest nieprawdziwy (dane są inne niż faktyczne);

   • Kiedy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram lub Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody.

  13. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za Nagrody określone w Regulaminie.

 5. Szczegółowe zasady

  1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu prace wyłącznie własnego autorstwa.

  2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, propagujących przemoc.

 6. Prawa autorskie

  1. Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej, to jest opisu, umieszczonego w serwisie Instagram (zwanych dalej „Dziełem”).

  2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przedmiotem licencji zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie określonym Regulaminem bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

  3. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenie Organizatorowi licencji. Jeżeli po udzieleniu licencji do Dzieła ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora – złoży publicznie oświadczenie stosownej treści.

  4. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie treści/komentarza pod grafiką konkursową) Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencję niewyłączną do korzystania z Dzieła wraz z możliwością udzielania sublicencji oraz nie wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Z tą samą chwilą Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Dzieła w celu przeprowadzenia Konkursu.

  5. Udzielenie licencji, o którym mowa w ust. 4, następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Organizator uprawniony jest do:

  6. wykorzystywania Dzieła na profilach social media Organizatora

  7. utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,

  8. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo,

  9. wprowadzania do obrotu,

  10. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,

  11. publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),

  12. publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,

  13. wystawiania,

  14. wyświetlania,

  15. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub najmu,

  16. dzierżawy,

  17. nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,

  18. nadawania za pośrednictwem satelity,

  19. równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła.

  20. Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do:

   a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła,
   b) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności,
   c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła.

    

  21. Uczestnik zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Dzieła swych autorskich praw osobistych.

  22. Organizator ma prawo dokonywania wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego, w tym przeróbek i tłumaczeń.

  23. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pól eksploatacji określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.

  24. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).

  25. Licencja niewyłączna, o którym mowa powyżej, nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski jak i do terytoriów wszystkich innych państw.

  26. Za udzielenie licencji do Dzieła, Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia.

  27. Zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego, laureat z chwilą przyjęcia Nagrody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Dzieła na polach eksploatacji określonych w ust. 5 powyżej oraz na następujących polach eksploatacji: i. wprowadzanie Pracy Konkursowej do pamięci komputera oraz innych urządzeń elektronicznych, w tym urządzeń mobilnych i zapisywanie ich w pamięci tych urządzeń, ii. rozpowszechnianie zdjęcia i komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. w szczególności rozpowszechnianie w Internecie, za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram działającego pod adresem internetowym: https://www.instagram.com, na stronie internetowej Organizatora działającej pod adresem internetowym: https://natu.care i w ramach działań związanych z promocją marki MIYA oraz Natu.Care poprzez wielokrotne, nieodpłatne publikowanie Pracy Konkursowej. Laureat upoważnia również Organizatora do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie Dzieła na ww. polach eksploatacji.

 7. Dane osobowe uczestników

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem spółka Natu Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 981162; NIP: 5273010336, REGON: 522565778.

  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Natu Care sp. z o.o. pod adresem e-mail: kontakt@natu.care

  3. Administrator danych osobowych oświadcza, że nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

  4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotom przetwarzającym dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz w celach związanych z realizacją Konkursu.

  5. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji usługi, w tym celem poinformowania o wygranej, wydania nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  6. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: email, imię i nazwisko, nazwę profilu na portalu. Dane osobowe niezbędne do uzyskania Nagród oraz wypełnienia obowiązków podatkowych obejmują także imię i nazwisko, adres pod który ma nastąpić doręczenie nagrody, numer telefonu kontaktowego. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody w Konkursie.

  7. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”)

  8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń, jakie może podnieść Natu Care sp. z o.o. oraz jakie mogą być podniesione przeciwko Natu Care sp. z o.o., a także przez okres niezbędny do ochrony praw i interesów Natu Care sp. z o.o. lub przez okres wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

  9. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca okresu trwania Konkursu.

  10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.

  11. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  12. Laureatowi przysługuje prawo do cofnięcia złożonej zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie z tym zastrzeżeniem, że takie zwolnienie oznaczać będzie wykluczenie z Konkursu z brakiem prawa do Nagrody.

  13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

  14. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

 8. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

  3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

  4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

  5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 9. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://natu.care/pl/regulamin-konkursu-natucare-x-miya

  2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika Organizator może wykluczyć go z udziału w Konkursie.

  3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

  4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa.

  5. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Konkursu.

 10. Odpowiedzialność

  1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie prawa do wizerunku, autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu zdjęciami ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

  2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

  3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu.